Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie 2.3.1. Innowacje w MŚP
Tytuł projektu: "Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Deante innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych."
Umowa o dofinansowanie nr RPLD.02.03.01-10-0180/16-00

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy Deante innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych. Przedmiot projektu stanowi wdrożenie w firmie Deante wyników prac B+R w postaci 2 serii innowacyjnych baterii. W wyniku ich wdrożenia rozpoczęta zostanie produkcja nowej, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rodziny asortymentu łazienkowego i kuchennego, dostosowanego do aktualnych trendów i wymagań użytkowników. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna, w której umieszczone zostaną wszelkie nabywane w ramach projektu maszyny i urządzenia, tworzące linię technologiczną służącą do produkcji nowej grupy asortymentowej. Projekt przyczynia się do realizacji głównego celu programu PO Województwa Łódzkiego, celu działania 2.3 oraz poddziałania 2.3.1.

Całkowita wartość projektu: 8 657 232 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 097 272 zł

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 803 500,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 753 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 452 100,00 zł

Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na nabyciu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego firmy Deante Antczak Sp. J. z systemami informatycznymi kooperantów. System stanowiący przedmiot niniejszego projektu ma na celu umożliwienie automatycznej i elektronicznej wymiany informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw. Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego Wnioskodawcy z systemami informatycznymi kooperantów w zakresie jednego procesu biznesowego, który składa się z postępowania handlowego, logistycznego oraz rozliczenia księgowego. W ramach projektu nabyte zostaną niezbędne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, które pozwolą na jego realizację.

Linki do stron internetowych:

Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
www.larr.lodz.pl